Gebruiksvoorwaarden

RealMatchr is een webgebaseerde applicatie waarmee makelaars investeringsvoorstellen kunnen matchen met hun grote aantal investeerders met elk hun unieke investeringsprofiel. RealMatchr rangschikt matchende investeerders op een intelligente manier met een vastgoedbelegging en vastgoedbeleggingen aan investeerders en volgt dit allemaal door middel van een pijplijn totdat de deal is gesloten. RealMatchr kan ook intelligente matches maken door uw database met investeringsvoorstellen te doorzoeken en de best mogelijke matches te selecteren op basis van het investeringsprofiel van een belegger. RealMatchr heeft een ingebouwde e-mailfaciliteit om automatisch investeringsvoorstellen voor matches in te dienen of periodiek samenvattingen van het zoekprofiel naar jouw relatiebestand te sturen. Door gebruik te maken van RealMatchr ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden informeren je over jouw rechten en plichten als je gebruik maakt van RealMatchr. Lees deze zorgvuldig door voordat je RealMatchr gaat gebruiken. RealMatchr wordt je via internet aangeboden door RESAAS.

Inhoudsopgave

Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Cookieverklaring: De verklaring van RESAAS waarin staat beschreven welke cookies RealMatchr gebruikt. Deze verklaring kan door RESAAS van tijd tot tijd eenzijdig worden aangepast.

1.2 Data: de door de Gebruiker of RESAAS in RealMatchr opgeslagen mededelingen, informatie, bestanden en overig materiaal.

1.3 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van RealMatchr.

1.4 Gedragsregels: de gedragsregels zoals bedoeld in artikel 4.1 en 4.4 van deze Gebruiksvoorwaarden.

1.5 Incident: een gebeurtenis die ertoe leidt dat RealMatchr niet functioneert overeenkomstig het bedoelde gebruik.

1.6 Kantoortijden: maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur, met uitzondering van nationale feestdagen.

1.7 Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

1.8 Privacyverklaring: de verklaring van RESAAS op de website van RealMatchr waarin wordt beschreven welke Persoonsgegevens worden verzameld, bewerkt en/of opgeslagen en hoe de Gebruiker deze gegevens kan wijzigen of laten verwijderen. Deze verklaring kan door RESAAS van tijd tot tijd eenzijdig worden aangepast.

1.9 Project: een vastgoedproject bestaande uit één of meerdere tot een fysiek geheel behorende registergoederen dat via RealMatchr te koop wordt aangeboden door een Makelaar.

1.10 RealMatchr: de dienst die onder de naam RealMatchr via internet aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld door RESAAS en zoals nader beschreven in artikel 2.1.

1.11 RESAAS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RESAAS B.V. te Den Haag, gevestigd te (2511 CG) Den Haag, aan de Koediefstraat 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77994604 en waaronder het Platform wordt geëxploiteerd.

1.12 Update: een nieuwe release van RealMatchr, waarin tot dan toe bekende gebreken zijn verwijderd en/of een (beperkte) verbetering of uitbreiding van de bestaande functionaliteit heeft plaatsgevonden.

Bovenstaande definities kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt.

Gebruik van de dienst

2.1 RealMatchr is een webgebaseerde applicatie waarmee makelaars investeringsvoorstellen kunnen matchen met investeerders met elk hun unieke investeringsprofiel. RealMatchr rangschikt matchende investeerders op een intelligente manier met een vastgoedbelegging en vastgoedbeleggingen aan investeerders en volgt dit allemaal door middel van een pijplijn totdat de deal is gesloten. RealMatchr kan ook intelligente matches maken door uw database met investeringsvoorstellen te doorzoeken en de best mogelijke matches te selecteren op basis van het investeringsprofiel van een belegger. RealMatchr heeft een ingebouwde e-mailfaciliteit om automatisch investeringsvoorstellen voor matches in te dienen of periodiek samenvattingen van het zoekprofiel naar jouw relatiebestand te sturen.

2.2 Door gebruik te maken van RealMatchr accepteert de Gebruiker nadrukkelijk deze Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring, de Cookieverklaring en andere aanvullende regelgevende documenten die RESAAS publiceert op RealMatchr. Indien je niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dien je geen gebruik (meer) te maken van RealMatchr.

2.3 Om gebruik te kunnen maken van RealMatchr, moet de Gebruiker minstens 18 jaar oud zijn, of de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid in zijn jurisdictie (als dit geen 18 is), om een account aan te mogen maken.

2.4 Om RealMatchr te kunnen gebruiken, moet een Gebruiker zich eerst registreren. Nadat de registratie van de Gebruiker is afgerond, kan de Gebruiker direct op het account van de Gebruiker inloggen en RealMatchr gebruiken.

2.5 Om te kunnen registreren dient de Gebruiker bepaalde Persoonsgegevens in te dienen bij RealMatchr, zoals zijn naam, bedrijfsnaam, adres en (mobiel) telefoonnummer. De Gebruiker gaat ermee akkoord om voortdurend accurate, volledige en recente informatie in zijn account weer te geven. Indien de Gebruiker geen accurate, volledige en recente accountinformatie heeft, kan dit leiden tot het blokkeren van de toegang tot en het gebruik van RealMatchr. Tenzij schriftelijk anderszins toegelaten door RESAAS, kan een Gebruiker slechts één gebruikersaccount bij RealMatchr aanmaken.

2.6 De Gebruiker dient de toegang tot zijn account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient de Gebruiker strikt geheim te houden. RESAAS mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf het account van de Gebruiker na aanmelding met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, namens de Gebruiker en onder zijn leiding en toezicht gebeurt. De Gebruiker is dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

2.7 Met RealMatchr worden Persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt. De Gebruiker geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van RealMatchr. Raadpleeg de Privacyverklaring voor meer informatie.
RESAAS kan onmiddellijk deze Gebruiksvoorwaarden of de dienst RealMatchr met betrekking tot de Gebruiker beëindigen, of in het algemeen stoppen met het verlenen van of de toegang weigeren tot RealMatchr of elk deel ervan, op elk moment en om elke willekeurige reden.

Diensten van derden

3.1 RealMatchr kan ter beschikking worden gesteld of geraadpleegd met betrekking tot diensten van derden en inhoud (inclusief reclame) waarover RealMatchr geen controle heeft. De Gebruiker erkent dat de verschillende gebruiksvoorwaarden en privacy beleidslijnen op het gebruik van dergelijke diensten van externe leveranciers van toepassing kunnen zijn. In geen geval zal RealMatchr verantwoordelijk zijn of aansprakelijk worden gesteld voor een van de producten of diensten van externe leveranciers.

3.2 RealMatchr waarborgt niet de kwaliteit, de geschiktheid, de integriteit of de capaciteit van derden.

3.3 Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation of BlackBerry Limited en/of hun toepasselijke internationale dochterondernemingen en aangesloten bedrijven worden aangemerkt als externe begunstigden voor zover de Gebruiker gebruik maakt van applicaties die ontworpen zijn voor respectievelijk Apple IOS, Android, Microsoft Windows of BlackBerry. Deze externe begunstigden zijn geen partijen in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden en zijn niet verantwoordelijk, op welke manier dan ook, voor het verlenen van ondersteuning bij het gebruik van RealMatchr. De toegang tot RealMatchr door gebruik te maken van deze apparaten is onderhevig aan voorwaarden vervat in de toepasselijke, externe dienstvoorwaarden van de begunstigde.

Gebruiksregels

4.1 Het is de Gebruiker verboden om RealMatchr te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving of in strijd met gangbare normen van moraliteit en integriteit. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

4.2 RealMatchr is niet beschikbaar voor gebruik door personen onder de leeftijd van 18 jaar. De Gebruiker mag geen derden machtigen om zijn gebruikersaccount te gebruiken. De Gebruiker mag zijn gebruikersaccount niet toewijzen of anderszins overdragen aan andere personen of entiteiten.

4.3 In bepaalde gevallen kan de Gebruiker worden gevraagd om een identiteitsbewijs, een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, of andersoortige te verstrekken om de geldigheid van zijn identiteit vast te kunnen stellen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van RealMatchr en de Gebruiker gaat ermee akkoord dat RESAAS de toegang tot of het gebruik van RealMatchr kan ontzeggen als de Gebruiker weigert de gevraagde bewijsstukken te verschaffen.

4.4 Daarnaast is het de Gebruiker verboden om op RealMatchr:

 1. bewust onjuiste informatie te verschaffen of misleidende mededelingen doen;
 2. zich voor te doen als iemand anders;
 3. gebruik te maken van een account van een ander;
 4. onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
 5. informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (off topic);
 6. informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
 7. informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
 8. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van RESAAS en/of derden;
 9. anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 10. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) RealMatchr;
 11. de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van Persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 12. voor andere commerciële doeleinden in te zetten dan waar RealMatchr voor is bedoeld;
 13. en verder al datgene te doen wat in strijd is met de nettiquette.

4.5 Het is een Gebruiker toegestaan om Data eenmalig te downloaden en te bewaren voor eigen gebruik, met inachtneming van en voor zover niet beperkt door de aanvullende voorwaarden die op een Project van toepassing kunnen zijn.

4.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RESAAS is het de Gebruiker niet toegestaan om Data anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

4.7 Een Gebruiker mag geen programma’s of scripts opstarten of dit veroorzaken met als doel het verzamelen, indexeren, inwinnen, of anderszins dataminen van elk onderdeel van RealMatchr of de activiteit en/of functionaliteit van een onderdeel van RealMatchr niet onnodig te verzwaren of te belemmeren.

4.8 Het is de Gebruiker niet toegestaan om (te pogen om) onbevoegd toegang te verkrijgen of te belemmeren tot een onderdeel van RealMatchr en de gerelateerde systemen of netwerken.

4.9 Indien RESAAS constateert dat een Gebruiker de Gedragsregels overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag RESAAS zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. RESAAS is eveneens gerechtigd om deze Gebruiker de toegang tot RealMatchr al dan niet tijdelijk te ontzeggen.

4.10 Indien naar het oordeel van RESAAS hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van RealMatchr of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van Persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is RESAAS gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

4.11 RESAAS is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is RESAAS gerechtigd om de naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van de Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat de betreffende Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

4.12 RESAAS kan de schade als gevolg van overtredingen van de Gedragsregels op de Gebruiker verhalen. De Gebruiker vrijwaart RESAAS van alle claims van derden in verband met door de Gebruiker geplaatste informatie.

Elektronische berichten

5.1 Door een gebruikersaccount aan te maken op RealMatchr, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat RESAAS middels RealMatchr aan de Gebruiker elektronische tekstberichten (Email, SMS, WhatsApp of anderszins) kan sturen als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van het gebruik van RealMatchr.

5.2 Een Gebruiker kan zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van optionele elektronische berichten van RealMatchr, waarbij de Gebruiker aanduidt dat hij niet langer wenst om dergelijke berichten te ontvangen, samen met een telefoonnummer van het mobiele toestel en/of het emailadres waarop de elektronische berichten ontvangen worden. De Gebruiker erkent dat afmelden van het ontvangen van optionele elektronische berichten invloed kan hebben op zijn gebruiksmogelijkheden van RealMatchr.

5.3 Een Gebruiker kan zich niet afmelden voor het ontvangen van essentiële elektronische berichten van RealMatchr, aangezien dit een noodzakelijk onderdeel vormt in de werking van RealMatchr. Indien een Gebruiker zich afmeldt voor het ontvangen van essentiële elektronische berichten impliceert dit een verzoek van de Gebruiker aan RESAAS om zijn gebruikersaccount op RealMatchr te beëindigen.

Beschikbaarheid en onderhoud

6.1 RESAAS doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van RealMatchr.

6.2 RESAAS onderhoudt RealMatchr actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid van RealMatchr. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

6.3 RESAAS mag van tijd tot tijd Updates uitvoeren. Daarbij zijn feedback en suggesties van een Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist RESAAS zelf welke aanpassingen al of niet worden doorgevoerd.

Intellectueel eigendom

7.1 De dienst RealMatchr, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van RESAAS. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van RESAAS, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

7.2 Indien een Gebruiker informatie stuurt naar RESAAS, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering van de dienst RealMatchr, geeft de Gebruiker haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken ten behoeve van de dienst RealMatchr.

7.3 RESAAS zal geen kennisnemen van privégegevens die de Gebruiker opslaat via RealMatchr, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of RESAAS daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel.

Vergoeding voor de dienst

8.1 RealMatchr wordt door RESAAS aan de Gebruiker op basis van een betaald abonnement dat bij vooruitbetaling door de Gebruiker dient te worden betaald.

8.2 Voor diensten van externe leveranciers die worden aangeboden middels RealMatchr kan RESAAS separaat kosten in rekening brengen namens deze externe leveranciers.

8.3 Bij het gebruik van RealMatchr dient de Gebruiker er rekening mee te houden dat dat de normale tarieven van een telecomaanbieder (zoals voor een internetverbinding en SMS-tarieven) van toepassing kunnen zijn als de Gebruiker toegang neemt tot of gebruikmaakt van RealMatchr via een draadloos apparaat. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor dergelijke tarieven en kosten.

Aansprakelijkheid

9.1 RESAAS accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik van RealMatchr, voor de afhankelijkheid van RealMatchr, het onvermogen om tot RealMatchr toegang te nemen of te gebruiken of schade die het gevolg is van Incidenten.

9.2 RESAAS is evenmin aansprakelijk voor indirecte, incidentele, bijzondere, exemplaire, punitieve of gevolgschade, gederfde winst, verloren gegevens, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, eigendomsschade of persoonlijk letsel.

9.3 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen en updaten van compatibele hardware of apparaten die noodzakelijk zijn voor de toegang tot en het gebruik van RealMatchr en alle bijkomende updates hiervan. RESAAS garandeert niet dat RealMatchr, of elk onderdeel hiervan, zal werken op bepaalde hardware of apparaten. Bovendien kan het gebruik van RealMatchr onderhevig zijn aan storingen en vertragingen inherent aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie.

9.4 RESAAS is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met RealMatchr, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

9.5 RESAAS is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor (de inhoud van) enige Data (of het ontbreken daarvan) dat de Gebruiker door middel van RealMatchr heeft geraadpleegd. RESAAS garandeert niet dat de door een Gebruiker op RealMatchr aangeboden Data actueel, compleet, accuraat, vrij is van fouten of gebreken en/of virussen is. De Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat RESAAS ten aanzien van de Gebruiker geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt voor uitlatingen, mededelingen, garanties of anderszins door een externe leverancier.

9.6 Bij constatering van onjuistheden of bij twijfel over de juistheid van de Data dient een Gebruiker zelf de Data te verifiëren.

9.7 De aansprakelijkheidsbeperkingen als bedoeld in artikel 9.1 en artikel 9.4 gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van RESAAS.

Vrijwaring

10.1 De Gebruiker vrijwaart RESAAS tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van het gebruik van Data zoals deze is gepubliceerd op RealMatchr of die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van RealMatchr door de Gebruiker.

10.2 De Gebruiker vrijwaart RESAAS en haar functionarissen, directeurs, werknemers en agenten van elke en alle schadeclaims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of met betrekking tot: (i) het gebruik van RealMatchr of rechtshandelingen door het gebruik van RealMatchr; (ii) breuk of schending van een van de Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker; (iii) het gebruik van Data door RealMatchr; of (iv) schending van de rechten van derden door de Gebruiker, inclusief een externe leverancier.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

11.1 Afwijkingen van of aanvullingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door RESAAS schriftelijk zijn aanvaard.

11.2 De meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden zal altijd te raadplegen zijn op de website van RealMatchr. De Gebruiksvoorwaarden zijn ook tijdens Kantooruren – na vooraf gemaakte afspraak –  in te zien op het kantoor van RESAAS.

11.3 RESAAS mag de Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aanpassen, zonder voorafgaande bekendmaking.

11.4 Aanpassingen van de Gebruiksvoorwaarden gaan per direct in na publicatie op de website van RealMatchr en/of het verzenden van een mededeling aan Gebruikers. Aangepaste Gebruiksvoorwaarden vervangen vanaf het moment van publicatie uitdrukkelijk voorafgaande versies.

11.5 Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als onherroepelijke acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden.

Overige bepalingen

12.1 Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Het Verdrag van Wenen ten aanzien van de Internationale Verkoop van Goederen van 1980 (CISG) is niet van toepassing.

12.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met RealMatchr worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin RESAAS gevestigd is.

12.4 Indien een van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht onder een wet, dan wordt een dergelijke bepaling of een deel ervan geacht geen deel uit te maken van de Gebruiksvoorwaarden, maar blijft de wettigheid, geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van de gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. In dat geval zal RESAAS de (het) onwettige, ongeldige en onuitvoerbare (deel van de) bepaling vervangen voor een (deel van een) bepaling die wettig, geldig en uitvoerbaar is en die tot in de grootst mogelijke mate een vergelijkbaar effect heeft als de (het) onwettige, ongeldige of onuitvoerbare (deel van de) bepalingen, inzake de inhoud en het doel van de Gebruiksvoorwaarden.